ગુજરાતી કોવિડ -19 સંસાધનો

Gujarati COVID-19 Resources

ઇન્ફોગ્રાફિક્સ

Infographics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

દિશાનિર્દેશો અને ભલામણો

Guidelines and Recommendations

COVID-૧૯ દરમ્યાન સલામત રહેવાના પગલાં

  • CMCTF Facebook
  • CMCTF Twitter
  • CMCTF Instagram
  • CMCTF YouTube
  • LinkedIn

©2021 by CMCTF. Created by tariq.one & aam

Practice_Physical_Distancing_Farsi_0.png